Sign UpFind your stage

Greece

Carry the baton with us for our planet!

Because we are Running Out of Time... Because solutions exist... So that the world’s decision makers will hear our cry for a better future... We invite you to join the world’s longest non-stop relay for climate action on its journey through Greece.

Τρέξτε μαζί μας για τον πλανήτη!

Γιατί ο χρόνος περνά... Γιατί υπάρχουν ακόμη λύσεις... Για να ακούσουν οι παγκόσμιοι ηγέτες την κραυγή μας για ένα καλύτερο μέλλον... Σας καλούμε να συμμετέχετε στη μεγαλύτερη σκυταλοδρομία για την κλιματική αλλαγή, με σημαντικό τμήμα της σε ξηρά και θάλασσα την Ελλάδα.

View relay stages

Join runners in Greece and celebrate climate action!

Throughout the 7,767km relay route we are visiting and celebrating some of the world’s most inspirational and groundbreaking climate action projects. Discover more about these projects below.Exiting coal (Ptolemaida - 95km)

A return to coal because of the current energy crisis will undermine Greece’s climate goals and increase costs. Increased participation  of properly planned and sited renewable energy sources in the energy mix is essential.

Για να φύγουμε από τον λιγνίτη(Πτολεμαΐδα - 95Km)

Η επιστροφή στον λιγνίτη λόγω της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης θα υπονομεύσει τους κλιματικούς στόχους της Ελλάδας και δεν είναι οικονομικά συμφέρουσα. Χρειάζεται αυξημένη συμμετοχή στο ενεργειακό μείγμα σωστά χωροθετημένων ΑΠΕ, με κλιματική δημοκρατία και δικαιοσύνη.

Discover more

Katerini, Olympiaki akti - 225Km

Blue Flag and Green Key for sustainable management in tourism

With more than 1,100 Blue Flag and Green Key awarded sites, Greece ranks second among 60 countries internationally. HSPN is the national operator for these programmes for sustainable management of the coastal zone and tourism enterprises. Participation in the two programmes and compliance with their strict criteria, reduces the environmental and climate footprint, protects biodiversity, and strengthens local communities. Through targeted educational actions, the programmes contribute towards the development of sustainable models and behaviours that play a key role in addressing climate change and adapting to its effects.

Γαλάζια Σημαία και Green Key: αειφoρική διαχείριση στον τουρισμό (Kατερίνη, Ολυμπιακή ακτή - 225Km)

Mε περισσότερα από 1.100 βραβευμένα με Γαλάζια Σημαία και Green Key σημεία, η Ελλάδα

βρίσκεται στη δεύτερη θέση ανάμεσα σε 60 χώρες διεθνώς. Εθνικός χειριστής των προγραμμάτων  αειφόρου διαχείρισης της παράκτιας ζώνης και των τουριστικών επιχειρήσεων είναι η ΕΕΠΦ. Η συμμετοχή σε  αυτά και η συμμόρφωση με τα αυστηρά κριτήριά τους, μειώνει το περιβαλλοντικό και κλιματικό αποτύπωμα, προστατεύει τη βιοποικιλότητα, και ενισχύει τις τοπικές κοινωνίες. Μέσα από στοχευμένες εκπαιδευτικές δράσεις συμβάλλουν επίσης στη διαμόρφωση βιώσιμων προτύπων και συμπεριφορών που παίζουν καθοριστικό ρόλο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή στις επιπτώσεις της.

Discover more

Blue Flag and Green Key for sustainable management in tourism

Tourism is responsible for 8% of global emissions, mainly from transport and food, and often has a significant environmental footprint at the destination level.  Sustainable tourism management is critical in addressing the climate crisis.

Γαλάζια Σημαία και Green Key: αειφoρική διαχείριση στον τουρισμό (Kατερίνη, Ολυμπιακή ακτή - 225Km)

Ο τουρισμός προκαλεί το 8% των παγκόσμιων εκπομπών, με κύριες πηγές τις μεταφορές και τη διατροφή, και έχει σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε επίπεδο προορισμού. Η βιώσιμη διαχείρισή του είναι κρίσιμη για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

View more

Anthili– 455km

Project LIFE ForOpenForests

The high altitude grasslands of Mt Oiti host a great wealth of biodiversity, includingVeronica oetaea, a tiny endemic plant found only in three temporary ponds and nowhere else in the world. Climate change threatens it by affecting the water cycle of the ponds and indirectly by aiding forest expansion that swallows the grasslands. HSPN was the coordinator of “LIFE ForOpenForests” project for conservation of habitats and species on Mt Oiti and nearby Mt Kallidromo. HSPN leads or participates in other climate related projects such as “NewLIFE4Drylands” and “LIFE PRIMED” aiming to increase habitat resilience.

Το έργο LIFE ForOpenForests (Ανθήλη – 455km)

Τα ορεινά λιβάδια της Οίτης φιλοξενούν πλούσια βιοποικιλότητα, που περιλαμβάνει τη Βερόνικα της Οίτης, ένα μικροσκοπικό ενδημικό φυτό που απαντάται σε τρεις εποχικές λιμνούλες και πουθενά αλλού στον κόσμο. Απειλείται από την κλιματική αλλαγή που επηρεάζει τον υδρολογικό κύκλο των λιμνίων, αλλά και ευνοεί την επέκταση του ελατοδάσους που εξαφανίζει τα λιβάδια. Η ΕΕΠΦ ήταν συντονιστής του έργου «LIFE ForOpenForests» για τη διατήρηση οικοτόπων και ειδών στην Οίτη και το γειτονικό Καλλίδρομο. Η ΕΕΠΦ συντονίζει ή συμμετέχει και σε άλλα έργα που στοχεύουν στην ενίσχυση της κλιματικής ανθεκτικότητας οικοτόπων, όπως τα «New LIFE4Drylands» και «LIFEPRIMED».

Discover more

Project LIFE ForOpenForests

Small wetlands, like Mediterranean temporary ponds that are highly dependent on precipitation, and localised species with limited distribution and specialised ecological requirements, like our endemic plants, are especially threatened by climate change.

Το έργο LIFE ForOpenForests (Ανθήλη – 455km)

Μικροί υγρότοποι, όπως τα Μεσογειακά εποχικά λιμνία που εξαρτώνται άμεσα από τους υετούς, και είδη με περιορισμένη κατανομή και εξειδικευμένες οικολογικές απαιτήσεις, όπως τα ενδημικά μας φυτά, απειλούνται άμεσα από την κλιματική αλλαγή.

View more

Marathon Dam – 685km

Forest fires

Over the last 40 years, more than 10,000 wildfires per year have destroyed some 180,000ha of forests. Tackling them is becoming increasingly harder because of climate change, increased combustible material because of declining forest management,unregulated urban expansion leading to a mix of settlements and forest, and a firefighting policy relying heavily on suppression rather than prevention, leading to degradation of the natural environment, damages to infrastructures and loss of human lives. HSPN implements relevant actions in the context of its environmental education network “Learning About Forests” and, since 2018, specific fire prevention educational programmes in Kythira, Phthiotis, Boeotia and Ilia.

Δασικές πυρκαγιές (Φράγμα Μαραθώνα – 685km)

Τα τελευταία 40 χρόνια περίπου 10.000 πυρκαγιές ετησίως έχουν κάψει 18 εκατομμύρια στρέμματα δασικής έκτασης, και έχουν οδηγήσει σε υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, καταστροφές οικισμών και υποδομών, και απώλειες ανθρώπινων ζωών. Η αντιμετώπισή τους γίνεται ολοένα δυσκολότερη λόγω της κλιματικής αλλαγής, της αυξημένης καύσιμης ύλης λόγω μειωμένης διαχείρισης των δασών, της ανεξέλεγκτης δόμησης που φέρνει κατοικίες σε επαφή με δάσος και του μηχανισμού αντιμετώπισης που βασίζεται κυρίως στην καταστολή και όχι στην πρόληψη.Η ΕΕΠΦ, υλοποιεί σχετικές δράσεις στο πλαίσιο του δικτύου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης «Μαθαίνω για τα Δάση» και, από το 2018, προγράμματα ενημέρωσης και εκπαίδευσης για την πρόληψη πυρκαγιών σε Κύθηρα, Φθιώτιδα, Βοιωτία και Ηλεία

Discover more

Forest fires

Wildfires are an integral, even necessary, element of Mediterranean forest ecosystems. However, climate-driven aridity and prolonged hot periods increase their occurrence and intensity, with devastating ecological, financial and social consequences.

Δασικές πυρκαγιές (Φράγμα Μαραθώνα – 685km)

Οι πυρκαγιές είναι αναπόσπαστο στοιχείο των Μεσογειακών δασικών οικοσυστημάτων. Όμως η εντεινόμενη ξηρασία και οι παρατεταμένες θερμές περίοδοι λόγω της κλιματικής μεταβολής αυξάνουν τη συχνότητα και έντασή τους με καταστροφικές οικολογικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις.

View more

Athens, Acropolis – 740km

Education for Sustainable Development

With a nation-wide network of almost 450 schools and some 50, 000 students every year, HSPN contributes significantly to Greece’s Education for Sustainable Development. In three international FEE programmes, Eco Schools, Learning about Forests, Young Reporters for the Environment,approved by the Ministry of Education, 2,000 teachers comprise a wide community of practice. Dozens of training events by ESD experts and experienced teachers take place each year, in which thousands of teachers participate. New educational material is constantly compiled to address major environmental issues; campaigns, competitions and debate tournaments are also organized, enabling students to develop citizenship and leadership skills.

Eκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Αθήνα, Ακρόπολη – 740km)

Με ένα εθνικό δίκτυο σχεδόν 450 σχολείων και 50.000 μαθητών και μαθητριών κάθε χρόνο, η ΕΕΠΦ συμβάλλει ουσιαστικά στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη στην Ελλάδα.  Στα τρία διεθνή δίκτυα του FEE, Οικολογικά Σχολεία, Μαθαίνω για τα Δάση, και Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον, εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας, 2.000 εκπαιδευτικοί συγκροτούν μια μεγάλη κοινότητα πρακτικής. Δεκάδες επιμορφωτικές δράσεις για εκπαιδευτικούς διοργανώνονται με τη συμμετοχή ειδικών στην Αειφόρο Ανάπτυξη και έμπειρων εκπαιδευτικών. Νέο εκπαιδευτικό υλικό δημιουργείται συνεχώς για να καλύψει τα μεγάλα περιβαλλοντικά ζητήματα και μαζί με καμπάνιες, μαθητικούς διαγωνισμούς και ρητορικούς αγώνες δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες πολιτότητας και ηγεσίας.

Discover more

Education for Sustainable Development

Education is crucial to promote climate action by raising awareness, supporting young people to make informed decisions and inspiring change.

Eκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Αθήνα, Ακρόπολη – 740km)

H εκπαίδευση είναι καθοριστικής σημασίας στην προώθηση της δράσης για το κλίμα ευαισθητοποιώντας το κοινό, στηρίζοντας τους νέους στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων και εμπνέοντας για αλλαγή.

View more

Start of the sea crossing to Cyprus

Coastal challenges

Greece has a 16,000km-coastline, some 10,000 islands, and the cleanest waters and shores of all European Mediterranean countries. The coastal zone hosts 57% of our population, 90% of tourism, 80% of industry, 35% of agriculture and almost all fisheries activity, so climate change impacts pose a significant threat. Acidification and warming of sea water will affect marine ecosystems and increase invasion by alien species, threatening biodiversity and fisheries; climate-driven extreme weather phenomena will intensify coastal erosion; sea level is predicted to rise by about 1.3-2.5cm per decade; island communities and tourism will be impacted by increasing temperatures and aridity.

Διάπλους προς Κύπρο

Η Ελλάδα έχει 16.000 χλμ. ακτογραμμής, σχεδόν 10.000 νησιά και τα καθαρότερα νερά και ακτές της Μεσογειακής Ευρώπης. Η παράκτια ζώνη φιλοξενεί το 57% του πληθυσμού, 90% του τουρισμού, 80% της βιομηχανίας, 35% της γεωργίας και σχεδόν όλη την αλιευτική δραστηριότητα, συνεπώς οι κλιματικές μεταβολές εγκυμονούν μεγάλους κινδύνους. Η οξίνιση και θέρμανση της θάλασσας υποβαθμίζουν τα οικοσυστήματα και διευκολύνουν την εισβολή ξενικών ειδών, απειλώντας βιοποικιλότητα και αλιεία· τα ακραία καιρικά φαινόμενα εντείνουν τη διάβρωση των ακτών· η στάθμη της θάλασσας αναμένεται να ανεβαίνει 1.3-2.5cm ανά δεκαετία· οι νησιωτικές κοινότητες και ο τουρισμός θα επηρεαστούν από την αυξανόμενη θερμοκρασία και ξηρασία.

Discover more

Start of the sea crossing to Cyprus

The eastern Mediterranean region is warming 20% faster than the global average.The impacts of climate change will exert additional pressure on already strained ecosystems and on vulnerable economies and societies.

Διάπλους προς Κύπρο

Στην ανατολική Μεσόγειο, η θερμοκρασία αυξάνεται κατά 20% ταχύτερα από τον μέσο όρο του πλανήτη. Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής θα εντείνουν τις πιέσεις σε ήδη υποβαθμισμένα οικοσυστήματα και σε ευάλωτες οικονομίες και κοινωνίες.

View more

Explore the route in Greece

View relay stages

Got questions?

What is Running Out of Time?

What do you get if you mash-up an Attenborough nature documentary and the Olympics?... Running Out of Time!

We're bringing together multiple sports, incredible climate action projects, stunning natural landscapes, mixing them all together and throwing YOU into the heart of it!

Running Out of Time is a 2,661km relay from Ben Nevis to Big Ben. There are a total of 366 stages, with stages ranging from 2-30km long. The relay runs from sunrise to sunset for 32 days and travels to 30 counties.

Our goal is for the relay baton to be passed from person-to-person and arrive in London. Most stages will be run and a small number will be cycled. We will also be kayaking, canoeing, paragliding, skiing, mountain biking, walking, wheeling and more!

When is it?

The relay starts at Ben Nevis on Saturday 10th June and will finish at Big Ben on Tuesday 11th July.

Who can take part?

You must be over the age of 18 to sign-up to our relay and be able maintain an average pace of 6 minutes 15 seconds per kilometre / 10 minutes per mile for the duration of a stage.

If you are under the age of 18 and would like to run a stage, then please ask your parent/legal guardian to contact us at [email protected] and we will see if this can be accommodated.

We also have a Schools Action Day taking place on June 21st, which is open to schools around the UK.

Why are you doing this?

What do we do when we're running out of time? We run faster!

We are calling on everyone – from national government to local government; from individuals to communities; from schools to businesses – to work together to protect our world now and for future generations.

We aim to celebrate amazing climate action, and nature protection projects, run by community groups, charities, businesses and schools, from around the UK. Hopefully by championing all the great work already being done, we can play a part in securing more support and funding for these projects and others.

National Partner

Hellenic Society for the Protection of Nature

The HSPN is the oldest Greek environmental NGO, operating since 1951 throughout the country for the protection of nature. Its activities include environmental interventions, nature conservation, environmental education, sustainable management in the tourism sector, and public awareness raising. It operates in Greece all five international programmes of FEE.

Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης

Η ΕΕΠΦ είναι η παλαιότερη εθνική περιβαλλοντική ΜΚΟ με αδιάκοπη δράση πανελλαδικά από το 1951 για την προστασία της φύσης. Η δραστηριότητά της περιλαμβάνει περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, έργα διατήρησης της φύσης, περιβαλλοντική εκπαίδευση, αειφορική διαχείριση στον τουρισμό και ευαισθητοποίηση του κοινού. Είναι ο εθνικός χειριστής των 5 διεθνών προγραμμάτων του FEE.

Discover more

Press enquiries

Press and media enquiries in Greece

Lilian Stathori, M & C Officer

Λίλιαν Σταθώρη, Υπεύθυνη Επικοινωνίας

[email protected]

Dareia-Nefeli Vourdoumpa, National Blue Flag Director

Δαρεία-Νεφέλη Βουρδουμπά, Υπεύθυνη Συντονισμού Προγράμματος «Γαλάζια Σημαία»

[email protected]

Sponsored in Greece by...

©2024 The World Relay Ltd.
Terms + Privacy + Cookies